Regulamin programu promocyjnego „Satysfakcja lub zwrot w 14 dni”

§1.
Organizator

Organizatorem programu promocyjnego „Satysfakcja lub zwrot w 14 dni” (“Promocja” lub “Program”) jest CodeCan Emilia Pietrasiewicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Ogrodowa 31 lok. 20, kod pocztowy: 15-540 wpisana do: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, REGON: 362911296, NIP: 5431967778 zwanym dalej „Organizatorem” lub „CodeCan”

§2.
Termin i miejsce Promocji

 1. Promocja trwa od 15 listopada 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. włącznie.
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski.

 

§3.
Uczestnicy Promocji

 1. Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów
  wymienionych w par. 5 ust. 1.
 2. W Promocji każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz (przysługuje tylko jednokrotne uprawnienie do zwrotu na rzecz danej osoby na dany adres).
 3. W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją bezpośrednio od Organizatora, ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.
 4. W Promocji nie mogą brać udziału osoby, które korzystały z prawa od odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu wyciskarki Kuvings.

 

§4.
Cel Promocji

Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom wybranych produktów marki Kuvings pełnego zadowolenia z decyzji dotyczącej wyboru produktu Kuvings przy jego zakupie. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktu Nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§5.
Zasady promocji

Program „Satysfakcja lub zwrot w 14 dni” obejmuje wyłącznie następujące produkty marki Kuvings:
a) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer B6000 srebrna
b) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer B6000 biała
c) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer B6000 czerwona
d) Wyciskarka soków Kuvings Silent Juicer NS-850 srebrna
e) Wyciskarka soków Kuvings Silent Juicer NS-750 biała
f) Wyciskarka soków Kuvings Silent Juicer NS-950 czerwona
g) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer C9500 srebrna
h) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer C9500 biała
i) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer C9500 czerwona
j) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer D9900 srebrna
k) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer D9900 biała
l) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer D9900 czerwona
m) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer D9900 grafitowa
n) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer B6000 plus srebrna
o) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer B6000 plus biała
p) Wyciskarka soków Kuvings Whole Juicer B6000 plus czerwona

zwane dalej „produktami”

 1. Programem objęte są wyłącznie produkty nowe, zakupione w okresie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 15 grudnia 2019 r. przez Nabywców w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.dobrewyciskarki.pl, w stosunku do którego gwarantem jest Organizator.
 2. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego w/w produktu Kuvings objętego Programem, Nabywca wedle własnego wyboru może zwrócić zakupiony produkt w następujący sposób: przesłanie go na adres CodeCan Emilia Pietrasiewicz, ul. Ogrodowa 31 lok. 20, 15-027 Białystok.
 3. Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest tylko w ciągu 14 dni (kalendarzowych) od daty zakupu (czyli przy zakupie ostatniego dnia trwania Promocji tj. 15 grudnia 2019 roku zwrot musi nastąpić najpóźniej do dnia 30 grudnia 2019 roku). W przypadku zwrotu dokonanego w sposób wskazany w § 5 ust. 3 o zachowaniu terminu do zwrotu produktu decyduje data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki.
 4. Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności przerzuconej na adresata nie będą akceptowane.
 5. Zwrot produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia wszystkich warunków:

a. Przesłanie produktu z zachowaniem terminu do zwrotu i na adres określony w ust. 3 z zachowaniem terminu do zwrotu.
· zwracany produkt powinien być czysty, niezniszczony, przesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi na wyposażeniu oryginalnie zakupionego produktu oraz gratisami.

b. Przekazanie wraz z produktem prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełnionej oryginalnej karty gwarancyjnej:
· karta gwarancyjna dołączona do zwracanego produktu powinna zawierać: indeks produktu, datę zakupu produktu, pieczęć sklepu oraz własnoręczny podpis sprzedawcy.

c. Przekazanie wraz z produktem dowodu zakupu produktu:
· dowodami zakupu honorowanymi w ramach niniejszej promocji jest faktura;

d. Przekazanie wraz z produktem wskazanych poniżej danych, niezbędnych do zwrotu kosztów zakupu produktu:
· dane te powinny być wypełnione na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 który jest dostępny także na stronie www.dobrewyciskarki.pl
· powyższe dane obejmują: datę, symbol zakupionego produktu, przyczynę zwrotu produktu, imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, na które ma być dokonany przelew ze zwrotem należności, adres właściciela rachunku bankowego, numer rachunku bankowego;
· dodatkowo, kierując się własnym uznaniem, Uczestnik może podać swój adres e-mail, a także upoważnić Organizatora do przetwarzania danych w celach marketingowych CodeCan.

 1. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do prawdziwości dowodu zakupu, Organizator ma prawo zażądać od Nabywcy przesłania oryginalnego dowodu zakupu w celu jego weryfikacji. Po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dowodu zakupu, Organizator poinformuje Nabywcę o decyzji odnośnie zwrotu produktu.
 2. Organizator zwraca Nabywcy kwotę brutto zakupu produktu znajdującą się na dowodzie zakupu w terminie:
  a. 60 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnej i prawidłowej przesyłki od Uczestnika (zawierającej zwracany produkt, wszystkie dołączone gratisy, oryginalny dowód zakupu, oryginalną kwartę gwarancyjną, dane niezbędne do dokonania zwrotu kosztów zakupu produktu w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę),
 3.  Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu nie może być wyższa niż sugerowana cena detaliczna opublikowana w aktualnej ofercie na dzień zakupu produktu na stronie www.dobrewyciskarki.pl. Wyciąg z cennika obejmujący produkty uczestniczące w Promocji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem produktu, takich jak koszty przesyłki, koszt przesłania zgłoszenia.
 4.  Uprawnienie Nabywcy do zwrotu produktu w ramach promocji „Satysfakcja lub zwrot w ciągu  14 dni” nie dotyczy produktów, co, do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek:
  · niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji;
  · niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;
  · ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
  · użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
 5.  W razie przesłania Organizatorowi produktu dotkniętego wadami określonymi powyżej lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach Regulaminu, produkt będzie spowrotem przesłany Nabywcy na jego koszt, dotyczy to w szczególności produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez dowodu zakupu czy karty gwarancyjnej. brudnych. W przypadku, gdy jakiekolwiek elementy wyciskarki będą posiadały wymienione w pkt.10 wady, Organizator ma prawo potrącić ze zwracanej kwoty równowartość ceny detalicznej elementu (ów).
 6.  Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami (oraz kodami rabatowymi obniżającymi cenę produktu) organizowanymi przez CodeCan lub na jego zlecenie. 
 7. Niniejsza promocja nie dotyczy zamówień złożonych z wyborem płatności e-raty Alior Bank, e-raty Santander i PayPo.
 8. Z Promocji można skorzystać tylko jeden raz.

 

§ 6.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Organizator.
 2.  Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji i zwrotu kosztów zakupu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, w celach archiwalnych, a za wyraźną zgodą Uczestnika także w celach marketingowych.

§7. 
Postanowienia końcowe

 1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator zapewnia, że Promocja nie narusza żadnych praw przysługujących Nabywcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tytułu zawarcia umowy sprzedaży
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 3. W przypadku wystąpienia ważnej przyczyny polegającej na wprowadzeniu przez Organizatora na rynek polski nowych produktów należących do tej samej kategorii co produkty objęte niniejszym Programem, Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu polegających na objęciu Programem nowych produktów, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.dobrewyciskarki.pl oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 4. Aktualny Regulamin Promocji dostępny będzie na stronie internetowej www.dobrewyciskarki.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Dodatkowe informacje o programie „Satysfakcja lub zwrot w ciągu 14 dni” będą udzielane pod numerem +48 733 623 259.
 6. Informacji o produktach marki Kuvings udziela Biuro Obsługi Klienta telefon +48 733 623 259 Infolinia czynna od godz. 9.00 do godz. 17.00 od poniedziałku do piątku.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

Załącznik do regulaminu nr 1.